Etusi­vu » Kat­sas­tus­pal­ve­lut » Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus

määräaikais­katsastus

Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tuk­ses­sa var­mis­te­taan, että ajo­neu­vo on tur­val­li­nen lii­ken­tees­sä ja ettei se aiheu­ta lii­al­li­sia ympä­ris­tö­hait­to­ja. Ajo­neu­von ja ren­kai­den kun­to tar­kas­te­taan. Lisäk­si tar­kas­te­taan, että ajo­neu­voa kos­ke­vat verot ja vakuu­tus­mak­sut on mak­set­tu.

Hen­ki­lö- tai paket­ti­au­ton
määräaikais­­katsastus

(max 3500 kg, sis. pääs­tö­mit­tauk­sen)

59,-

Määräaikaiskatsastus Ylivieskassa KymppiPlussalla

Mil­loin auto pitää kat­sas­taa? 

Yksi­tyis­käy­tös­sä ole­van henkilö‑, paketti‑, ja mat­kai­luau­ton ensim­mäi­nen mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus on suo­ri­tet­ta­va vii­meis­tään nel­jän vuo­den kulut­tua ajo­neu­von käyt­töön­ot­to­päi­väs­tä. Sen jäl­keen kat­sas­tuk­set on teh­tä­vä kah­den vuo­den välein sii­hen asti, kun ajo­neu­von käyt­töö­no­tos­ta on kulu­nut 10 vuot­ta. Tätä van­hem­mil­le hen­ki­lö- ja paket­ti­au­toil­le mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus on teh­tä­vä joka vuo­si. Tar­kem­pi vii­mei­nen mah­dol­li­nen kat­sas­tus­päi­vä mää­räy­tyy siis uusil­le autoil­le ensim­mäi­sen ker­ran käyt­töön­ot­to­päi­vän mukaan ja sen jäl­keen edel­li­sen kat­sas­tus­päi­vän mukaan.

Luvan­va­rai­sil­le (esi­mer­kik­si tak­sit) ajo­neu­voil­le kat­sas­tuk­set teh­dään vuo­sit­tain heti käyt­töö­no­tos­ta läh­tien.

Meiltä saat oivan kulkupelin katsastuksen ajaksi!

Meil­tä saat sijais­kul­ku­neu­von kat­sas­tuk­sen ajak­si!

Jos haluat käy­dä asioil­la sil­lä välin, kun auto­si on mää­rä­ai­kais­kat­sas­tuk­ses­sa, on sinul­la mah­dol­li­suus saa­da käyt­töö­si ILMAINEN pol­ku­pyö­rä tai 7 euron kor­vaus­ta vas­taan näp­pä­rä kau­pun­ki­au­to Yli­vies­kan alu­eel­le!

Net­tia­jan­va­rauk­ses­ta voit vara­ta ajan hen­ki­lö- ja paket­ti­au­ton kat­sas­tuk­seen. Varaa aika muul­le kevyen kalus­ton kul­ku­neu­vol­le soit­ta­mal­la 010 337 4405

Kymppiplus Katsastus palvelee

Näin val­mis­tau­dut kat­sas­tuk­seen 

  1. Tar­vit­set mää­rä­ai­kais­kat­sas­tuk­seen mukaan:
    • rekis­te­röin­ti­to­dis­tuk­sen tek­ni­sen osan eli rekis­te­riot­teen ja kat­sas­tus­to­dis­tuk­sen (mukaan otta­mi­nen ei ole pakol­lis­ta, mut­ta suju­voit­taa kat­sas­tuk­sen ete­ne­mis­tä)
    • mit­taus­to­dis­tuk­sen pääs­tö­mit­tauk­ses­ta, jos se on teh­ty jo aiem­min esi­mer­kik­si huol­lon yhtey­des­sä. Huo­mioi, että todis­tus pääs­tö­mit­tauk­ses­ta on voi­mas­sa 3 kk mit­taus­päi­väs­tä.
  2. Tar­kas­ta, että olet mak­sa­nut ajo­neu­voon koh­dis­tu­vat verot ja vakuu­tuk­set. Mak­sa­mat­to­mat verot ja vakuu­tus­mak­sut eivät ole este kat­sas­tuk­sen suo­rit­ta­mi­sel­le, mut­ta hyväk­syt­tyä pää­tös­tä ei voi­da antaa ennen mak­su­jen suo­rit­ta­mis­ta. Lue lisää, sii­tä miten toi­mit jos ajo­neu­voon koh­dis­tu­vat verot ovat mak­sa­mat­ta ennen kat­sas­tus­ta.
  3. Moot­to­ri kan­nat­taa ajaa läm­pi­mäk­si ennen kat­sas­tuk­seen tuloa. Tämä hel­pot­taa pääs­tö­mit­tauk­sen teke­mis­tä, kun kars­tat eivät vää­ris­tä tulok­sia. Kan­nat­taa siis ajaa pie­ni lenk­ki kat­sas­tuk­seen tul­les­sa.

Varaa aika kat­sas­tuk­seen netis­tä. Näin help­poa se on:

Anna rekis­teri­numero

Valit­se sinul­le sopi­vin aika

Anna yh­teys­tietosi

Varaa aika kat­sas­tuk­seen netis­tä. Näin help­poa se on:

Anna rekis­teri­numero

Valit­se sinul­le sopi­vin aika

Anna yh­teys­tietosi

Perä­vau­nu­jen kat­sas­tus

Perä­vau­nun kat­sas­tus­tar­ve riip­puu sen luo­kas­ta. O1-luo­kan perä­vau­nu­ja (kevyet perä­kär­ryt, joi­den koko­nais­mas­sa on enin­tään 750 kg) ei tar­vit­se mää­rä­ai­kais­kat­sas­taa lain­kaan. O2-luo­kan (yli 750 kg jar­rul­li­nen) perä­vau­nu tulee kat­sas­taa sään­nöl­li­ses­ti. Ensim­mäi­nen kat­sas­tus täy­tyy suo­rit­taa vii­meis­tään sen vuo­den lop­puun men­nes­sä, kun käyt­töön­ot­to­päi­väs­tä on kulu­nut kak­si vuot­ta. Tämän jäl­keen kat­sas­tus on suo­ri­tet­ta­va kah­den vuo­den välein vuo­den lop­puun men­nes­sä.

Varaa aika perä­vau­nun kat­sas­tuk­seen

SOITTAMALLA: 010 337 4405

SÄHKÖPOSTILLA: toimisto@kymppipluskatsastus.fi

Asun­to­vau­nun ja venet­rai­le­rin kat­sas­tus

Asun­to­vau­nut ja venet­rai­le­rit kuu­lu­vat O2-luo­kan perä­vau­nui­hin. Nii­den ensim­mäi­nen kat­sas­tus täy­tyy suo­rit­taa vii­meis­tään sen vuo­den lop­puun men­nes­sä, kun käyt­töö­no­tos­ta on kulu­nut kak­si vuot­ta. Sen jäl­keen asun­to­vau­nu ja venet­rai­le­ri on kat­sas­tet­ta­va joka toi­nen vuo­si.

Varaa aika asun­to­vau­nun tai venet­rai­le­rin kat­sas­tuk­seen

SOITTAMALLA: 010 337 4405

SÄHKÖPOSTILLA: toimisto@kymppipluskatsastus.fi

Mopoau­ton ja mön­ki­jän kat­sas­tus

L‑ajoneuvoluokkaan kuu­lu­vat neli­pyö­räi­set ajo­neu­vot eli mopoau­tot ja lii­ken­ne­käy­tös­sä ole­vat mön­ki­jät kat­sas­te­taan samoi­na mää­rä­ai­koi­na kuten autot­kin. Trak­to­ri­mön­ki­jöi­tä ei tar­vit­se kat­sas­taa, vaik­ka ne oli­si­vat lii­ken­ne­käy­tös­sä. Mopoau­ton ja mön­ki­jän ensim­mäi­nen mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus tulee suo­rit­taa vii­meis­tään kol­men vuo­den kulut­tua käyt­töön­ot­to­päi­väs­tä. Seu­raa­va kat­sas­tus on täs­tä vii­meis­tään kah­den vuo­den pääs­tä ja sen jäl­keen vuo­sit­tain.

Varaa aika mopoau­ton tai möki­jän kat­sas­tuk­seen

SOITTAMALLA: 010 337 4405

SÄHKÖPOSTILLA: toimisto@kymppipluskatsastus.fi

Usein kysyt­tyä kat­sas­tuk­ses­ta

Mie­ti­tyt­tää­kö joku kat­sas­tuk­seen tulos­sa? Kat­so löy­tyy­kö vas­taus usein kysy­tyis­tä kysy­myk­sis­tä.

Pal­ve­lua ja asen­net­ta

Jari Vainionpää, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

JARI VAINIONPÄÄ

kat­sas­tus­mies
jari.vainionpaa@kymppipluskatsastus.fi

Tuomas Karttunen, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

TUOMO KARTTUNEN

kat­sas­tus­mies
tuomo.karttunen@kymppipluskatsastus.fi