Usein kysyttyä katsastuksesta

usein kysyt­tyä
kat­sas­tuk­ses­ta

Pitää­kö mopo, skoot­te­ri, moot­to­ri­pyö­rä tai moot­to­ri­kelk­ka kat­sas­taa?

Mopon, skoot­te­rin, moot­to­ri­pyö­rän ja moot­to­ri­kel­kan kat­sas­tus on tar­peel­lis­ta vain sil­loin, kun ennen 2.11.2007 lii­ken­ne­käy­tös­tä pois­tet­tu ajo­neu­vo ote­taan uudel­leen lii­ken­ne­käyt­töön. Täl­löin ajo­neu­vol­le täy­tyy teh­dä rekis­te­röin­ti­kat­sas­tus.

Pitää­kö mopoau­to kat­sas­taa?

Mopoau­tot kuu­lu­vat L‑ajoneuvoluokkaan ja ne täy­tyy mää­rä­ai­kais­kat­sas­taa kuten autot­kin. Mopoau­ton ensim­mäi­nen mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus täy­tyy suo­rit­taa vii­meis­tään kol­men vuo­den kulut­tua käyt­töön­ot­to­päi­väs­tä. Seu­raa­va kat­sas­tus on täs­tä vii­meis­tään kah­den vuo­den pääs­tä ja sen jäl­keen vuo­sit­tain. 

Voit vara­ta ajan mopoau­ton kat­sas­tuk­seen puhe­li­mit­se 010 337 4405 tai säh­kö­pos­til­la toimisto@kymppipluskatsastus.fi.

Pitää­kö mön­ki­jä kat­sas­taa?

Lii­ken­ne­käy­tös­sä ole­vat mön­ki­jät kat­sas­te­taan mää­rä­ai­koi­na kuten autot­kin. Trak­to­ri­mön­ki­jöi­tä ei tar­vit­se kat­sas­taa, vaik­ka ne oli­si­vat lii­ken­ne­käy­tös­sä. Mön­ki­jän ensim­mäi­nen mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus tulee suo­rit­taa vii­meis­tään kol­men vuo­den kulut­tua käyt­töön­ot­to­päi­väs­tä. Seu­raa­va kat­sas­tus on täs­tä vii­meis­tään kah­den vuo­den pääs­tä ja sen jäl­keen vuo­sit­tain. 

Voit vara­ta ajan mön­ki­jän kat­sas­tuk­seen puhe­li­mit­se 010 337 4405 tai säh­kö­pos­til­la toimisto@kymppipluskatsastus.fi.

Mitä teh­dä jos kat­sas­tus myö­häs­tyy?

Jos kat­sas­tus on myö­häs­sä eli vii­mei­nen mah­dol­li­nen kat­sas­tusai­ka on men­nyt umpeen, ajo­neu­vo on käyt­tö­kiel­los­sa. Ajo­neu­von saa kui­ten­kin ajaa kat­sas­tuk­seen, mut­ta kat­sas­tusai­ka täy­tyy vara­ta. Et siis voi vain ajaa pai­kal­le ilman ajan­va­raus­ta.

Mitä tapah­tuu jos ajaa kat­sas­ta­mat­to­mal­la autol­la?

Polii­si antaa sakot ja vie autos­ta rekis­te­ri­kil­vet, jos se havait­see lii­ken­tees­sä kat­sas­ta­mat­to­man auton. Ainoa hyväk­syt­tä­vä syy kat­sas­ta­mat­to­mal­la autol­la aja­mi­seen on sen siir­tä­mi­nen kat­sas­tuk­seen. Täl­löin täy­tyy pys­tyä todis­ta­maan, että on varan­nut ajan kat­sas­tuk­seen etu­kä­teen

Mitä tapah­tuu jos auto ei mene kat­sas­tuk­ses­ta läpi?

Jos auto ei menee kat­sas­tuk­ses­ta läpi, täy­tyy hyl­käyk­seen joh­ta­neet viat kor­ja­ta. Sen jäl­keen auto tulee vie­dä jäl­ki­tar­kas­tuk­seen yhden kuu­kau­den kulut­tua kat­sas­tuk­ses­ta. Voit vara­ta ajan jäl­ki­tar­kas­tuk­seen hen­ki­lö- ja paket­ti­au­tol­le net­tia­jan­va­rauk­ses­ta tai tul­la pai­kal­le ilman ajan­va­raus­ta.

Mitä tapah­tuu, jos auto menee ajo­kiel­toon kat­sas­tuk­ses­sa?

Auto voi­daan mää­rä­tä ajo­kiel­toon kat­sas­tuk­ses­sa, jos sii­nä on vaka­va tur­val­li­suu­teen vai­kut­ta­va vika tai se on erit­täin hai­tal­li­nen ympä­ris­töl­le. Auton tuu­li­la­siin lai­te­taan ajo­kiel­los­ta ker­to­va tar­ra.

Mikä­li auto ase­te­taan ajo­kiel­toon pako­kaa­su­pääs­tö­jen vuok­si ja kat­sas­tuk­ses­sa havai­taan lisäk­si mui­ta hyl­käys­pe­rus­tei­sia viko­ja, ajo­kiel­to voi­daan kumo­ta eril­li­sel­lä jäl­ki­tar­kas­tuk­sel­la, vaik­ka ympä­ris­tö­hait­ta on kor­jat­tu ja muut hyl­käys­viat on vie­lä kor­jaa­mat­ta. 

Myös kor­ja­tut ajo­kiel­toon joh­ta­neet tek­ni­set viat on esi­tet­tä­vä jäl­ki­tar­kas­tuk­ses­sa. Jäl­ki­tar­kas­tus on hyväk­syt­tä­vä, jot­ta ajo­kiel­to voi­daan pois­taa.

Miten auton saa museo­re­kis­te­riin?

Jos haluat ajo­neu­vo­si museoa­jo­neu­vok­si, täy­tyy se muu­tos­kat­sas­taa ja rekis­te­röi­dä. Lisäk­si museoau­to­jär­jes­tön täy­tyy tode­ta auto museo­kel­poi­sek­si. Lue lisää museoa­jo­neu­von kat­sas­tuk­ses­ta.

Jäl­ki­tar­kas­tus myö­häs­sä, mitä pitää teh­dä?

Jos ajo­neu­von jäl­ki­tar­kas­tus­ta ei suo­ri­te­ta yhden kuu­kau­den kulut­tua kat­sas­tuk­ses­ta, tulee ajo­neu­vol­le vara­ta uusi aika mää­rä­ai­kais­kat­sas­tuk­seen. Aiem­mas­sa kat­sas­tuk­ses­sa teh­dyn pääs­tö­mit­tauk­sen todis­tus on voi­mas­sa kol­me kuu­kaut­ta, joten se kan­nat­taa ottaa mukaan. Jos todis­tus on voi­mas­sa ja pääs­töt ovat olleet raja-arvo­jen mukai­set, ei pääs­tö­mit­tauk­sia tar­vit­se teh­dä enää uudes­taan. 

Huo­mioi, että voit ajaa hylä­tyn kat­sas­tus­pää­tök­sen saa­neel­la autol­la kak­si kuu­kaut­ta (jos kat­sas­tus ei ole ollut myö­häs­sä).

Mitä mukaan kat­sas­tuk­seen?

Mää­rä­ai­kais­kat­sas­tuk­seen ei tar­vit­se ottaa mukaan aiem­man kat­sas­tuk­sen kat­sas­tus­to­dis­tus­ta tai rekis­te­rio­tet­ta. Ne kui­ten­kin suju­voit­ta­vat kat­sas­tus­ta.

Jos autol­le on teh­ty pääs­tö­mit­taus 3kk sisäl­lä esi­mer­kik­si huol­lon yhtey­des­sä, kan­nat­taa todis­tus sii­tä ottaa mukaan kat­sas­tuk­seen. Sil­loin pääs­tö­mit­taus­ta ei tar­vit­se teh­dä uudes­taan.

Rekis­te­röin­ti- ja maa­han­tuon­ti­kat­sas­tuk­seen tulee ottaa mukaan käy­te­tyn auton alku­pe­rä­maan rekis­te­röin­ti­to­dis­tus. Uudel­le ajo­neu­vol­le tar­vit­ta­va asia­kir­ja on alku­pe­räi­nen COC-todis­tus eli val­mis­ta­jan anta­ma vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus­to­dis­tus. Uudel­leen lii­ken­tee­seen Suo­mes­sa otet­ta­val­le ajo­neu­vol­le tar­vit­set mukaan sel­vi­tyk­sen aiem­mas­ta rekis­te­röin­nis­tä Suo­mes­sa. 

Kuka voi tuo­da auton kat­sas­tuk­seen?

Auton voi tuo­da kat­sas­tuk­seen kuka tahan­sa. Kul­jet­ta­jan ei siis tar­vit­se olla auton omis­ta­ja eikä hal­ti­ja.

Mil­loin pitää kat­sas­taa?

Voit tar­kis­taa ajo­neu­vo­si kat­sas­tusa­jan­koh­dan kat­sas­tus­to­dis­tuk­ses­ta, jon­ka olet saa­nut edel­li­ses­tä kat­sas­tuk­ses­ta tai rekis­te­röin­ti­to­dis­tuk­ses­ta.  

Voit myös aina tie­dus­tel­la meil­tä seu­raa­vaa auto­si kat­sas­tusai­kaa. Autam­me mie­lel­läm­me kai­kis­sa kat­sas­tuk­seen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä.

Kuin­ka kau­an kat­sas­tus kes­tää?

Auton mää­rä­ai­kais­kat­sas­tuk­ses­sa kuluu yleen­sä 15–20 minuut­tia. Kes­to riip­puu auton kun­nos­ta ja iäs­tä.

Merk­ki­va­lo palaa, voin­ko tuo­da auton kat­sas­tuk­seen?

Jos merk­ki­va­lo palaa mit­ta­ris­tos­sa, täy­tyy tar­kis­taa, mikä merk­ki­va­lo on kysees­sä ennen kat­sas­tuk­seen tuloa. Huol­to­va­lot eivät ole este kat­sas­tuk­sel­le. 

Seu­raa­vien merk­ki- tai varoi­tus­va­lo­jen pala­mi­nen aiheut­taa hylä­tyn kat­sas­tus­pää­tök­sen:
• jar­ru­nes­teen varoi­tus­va­lo
• luis­to­nes­ton merk­ki­va­lo
• ajon­va­kau­tuk­sen merk­ki­va­lo
• tur­va­tyy­nyn merk­ki­va­lo
• ABS merk­ki­va­lo
• AFS-valo­jen merk­ki­va­lo
• OBD-moot­to­ri­vi­ka­val­lo, jos auto on
- ben­sa­käyt­töi­nen ja otet­tu käyt­töön 1.1.2001 jäl­keen
- die­sel­käyt­töi­nen ja otet­tu käyt­töön 1.1.2007 jäl­keen

Mis­tä kat­sas­tus voi­daan hylä­tä?

Yleen­sä kat­sas­tuk­sen hyl­ky tulee jar­ru­jen puut­tees­ta tai alus­tas­sa ole­vis­ta viois­ta.

Miten var­mis­taa, että kat­sas­tus menee läpi?

Voit teh­dä halu­tes­sa­si ennak­ko­tar­kas­tuk­sen autol­le­si ennen mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus­ta. Seu­raa­vat asiat on hyvä tar­kis­taa:
1. Ren­kaat: Kesä­ren­kai­den ura­sy­vyy­den on olta­va vähin­tään 1,6 mm ja tal­vi­ren­kai­den 3,0 mm. Myös ilman­pai­neet kan­nat­taa tar­kis­taa.
2. Jar­rut: Tar­kis­ta jar­rut voi­mak­kaal­la jar­ru­tuk­sel­la tur­val­li­ses­sa pai­kas­sa, jos­sa ei ole lii­ken­net­tä. Tar­kis­ta myös sei­son­ta­jar­run toi­mi­vuus. 
3. Valot: Kaik­kien ajo­neu­von valo­jen tulee toi­mia kat­sas­tuk­ses­sa. Tar­kis­ta valo­jen toi­mi­vuus esi­mer­kik­si hei­jas­ta­vaa ikku­naa tai tois­ta hen­ki­löä apu­na käyt­täen. Muis­ta tar­kis­taa myös rekis­te­ri­kil­ven valot.
4. Lisä­va­rus­teet: veto­kouk­ku ja sen säh­kö­pis­to­ke ovat kun­nos­sa sekä kaik­ki lisä­va­rus­teet on asian­mu­kai­ses­ti kiin­ni­tet­ty (esim. suk­si­bok­si)
5. Rekis­te­ri­kil­vet ja pakol­li­set hei­jas­ti­met löy­ty­vät oikeil­ta pai­koil­taan
6. Varoi­tus­kol­mio on muka­na
7. Ääni­merkki toi­mii
8. Autos­sa ei ole tiput­ta­via vuo­to­ja
9. Pei­lit ja tuu­li­la­si ovat kun­nos­sa
10. Tuu­li­la­sin­pe­su­nes­te­säi­lö ei ole tyh­jä ja pyyh­ki­jä­su­lat ovat kun­nos­sa
11. Avain pysyy vir­ta­lu­kos­sa moot­to­rin käyn­tia­sen­nos­sa
12. Nopeus­mit­ta­ri toi­mii oikein
13. Kaik­ki tur­va­vyöt ovat ehjät

Saa­ko lii­ken­ne­käy­tös­tä pois­te­tul­la / sei­son­nas­sa ole­val­la autol­la ajaa kat­sas­tuk­seen?

Voit ajaa lii­ken­ne­käy­tös­tä pois­te­tun tai sei­son­nas­sa olleen auton kat­sas­tuk­seen, jos olet varan­nut sil­le etu­kä­teen ajan ja autol­la on voi­mas­sa ole­va lii­ken­ne­va­kuu­tus. Siir­tä­mi­sen aika­na autos­sa täy­tyy olla rekis­te­ri­kil­vet pai­koil­laan. Tai vaih­toeh­toi­ses­ti autol­la tulee olla siir­to­lu­pa. Siir­to­lu­pa­mer­kit täy­tyy kiin­nit­tää autoon ennen siir­toa. Saat siir­to­lu­vat Kymp­piPlus Kat­sas­tuk­sen kans­sa samas­sa sijait­se­vas­ta Ajor­var­man toi­mis­tos­ta.

Mon­ta­ko kor­jaus­ke­ho­tus­ta saa olla?

Kor­jaus­ke­ho­tuk­sia saa olla enin­tään kol­me, jot­ta mää­rä­ai­kais­kat­sas­tus voi­daan hyväk­syä. Jos nii­tä on enem­män, kat­sas­tuk­ses­ta tulee hylät­ty pää­tös. Jos auto hyväk­sy­tään kat­sas­tuk­ses­sa, ei kor­jaus­ke­ho­tus­ten mukai­sia kor­jauk­sia tar­vit­se tul­la näyt­tä­mään kor­jat­tu­na jäl­ki­tar­kas­tuk­seen.

Kat­sas­tus­to­dis­tus on hukas­sa. Mitä teh­dä?

Ole yhtey­des­sä mei­hin säh­kö­pos­til­la toimisto@kymppipluskatsastus.fi, jos kat­sas­tus­to­dis­tus on hukas­sa ja vii­mei­sin kat­sas­tus on suo­ri­tet­tu meil­lä. Lähe­täm­me uuden kat­sas­tus­to­dis­tuk­sen säh­kö­pos­tit­se.

Pal­ve­lua ja asen­net­ta

Jari Vainionpää, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

JARI VAINIONPÄÄ

kat­sas­tus­mies
jari.vainionpaa@kymppipluskatsastus.fi

Tuomas Karttunen, katsastusmies, KymppiPlus Katsastus, Ylivieska

TUOMO KARTTUNEN

kat­sas­tus­mies
tuomo.karttunen@kymppipluskatsastus.fi